IGS

Όροι χρήσης & Προσωπικά δεδομένα

Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ IGS INSURANCE SPECIALIST» [ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΧΑΡΙΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑΣ ΩΣ «IGS»] ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 150 -154 18535  ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ [ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΩΣ «ΟΙ ΟΡΟΙ»] ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Η’ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟ. Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΉΣΗ Η’ ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Η’ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ IGS.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρ’ όλο που η IGS έχει καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι ορθές κατά τον χρόνο της ανάρτησής τους σε αυτόν, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η IGS δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η πληροφορίες είναι ελλιπείς, ανακριβείς ή παρωχημένες.

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στον παρόντα δικτυακό τόπο, η IGS δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την χρήση οιωνδήποτε ιστοσελίδων ή οιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται ή λαμβάνεται από εσάς.

Όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της IGS και των δικαιοπαρόχων αυτής. Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα στον δικτυακό τόπο εκτός από το περιορισμένο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Συμφωνείτε να προστατεύετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της IGS και των δικαιοπαρόχων αυτής και συμφωνείτε να γνωστοποιείτε άμεσα στην IGS εγγράφως (στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται κατωτέρω) μόλις λάβετε γνώση οιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή οιασδήποτε χρήσης του δικτυακού τόπου η οποία παραβιάζει οιαδήποτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Επιτρέπεται να εκτυπώσετε ή να μεταφορτώσετε (download) πληροφορίες και περιεχόμενο από τον παρόντα δικτυακό τόπο αποκλειστικά για τη δική σας προσωπική μη εμπορική χρήση ή για τη μη εμπορική χρήση του οργανισμού σας, τηρώντας όλους τους κανόνες πνευματικής και άλλου είδους ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται να προσφέρετε προς πώληση ή να πωλείτε ή να διανέμετε με οιοδήποτε μέσο οιοδήποτε τμήμα του παρόντος δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του. Απαγορεύεται να καθιστάτε διαθέσιμο οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου ως τμήμα ετέρου δικτυακού τόπου, είτε με την διαμόρφωση υπερσυνδέσμου (hyperlink) στο Διαδίκτυο είτε άλλως, εκτός εάν έχετε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο εγγράφως από τη IGS. Για να υποβάλλετε αίτηση για την χορήγηση της σχετικής άδειας, θα πρέπει, είτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε να γράψετε στην IGS (στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται κατωτέρω) δίδοντας τα κάτωθι στοιχεία: (α) το όνομά σας ή το όνομα του τεχνικού επικοινωνίας που είναι υπεύθυνος για τον σύνδεσμο (τους συνδέσμους) (link(s)), (β) την επωνυμία της εταιρείας σας, (γ) την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον τηλεφωνικό αριθμό για εσάς ή τον τεχνικό επικοινωνίας που είναι υπεύθυνος για τον σύνδεσμο (τους συνδέσμους) (link(s)), καθώς και (δ) την διεύθυνση (διευθύνσεις) του δικτυακού τόπου όπου θα εμφανίζεται ο σύνδεσμος (οι σύνδεσμοι) προς την Αρχική Σελίδα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την επωνυμία της IGS ή να κάνετε κακή χρήση (κατάχρηση) του εμπορικού σήματος της IGS κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, τι συνιστά δε εν προκειμένω κακή χρήση ή κατάχρηση καθορίζεται αποκλειστικά από τη IGS κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Απαγορεύεται να κάνετε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για οιουσδήποτε παράνομους σκοπούς και ειδικότερα συμφωνείτε ότι δεν θα αποστέλλετε, χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, αναρτάτε, ούτε θα επιτρέπετε οιαδήποτε ανάρτηση, η οποία είναι δυσφημιστική ή προσβλητική ή η οποία είναι υβριστική, απρεπής ή που παραβιάζει τον ιδιωτικό βίο οιουδήποτε προσώπου. Συμφωνείτε να μην αποστέλλετε οιοδήποτε μη ζητηθέν προωθητικό ή διαφημιστικό υλικό, αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία (spam) ή παρόμοιο υλικό ή οιαδήποτε ποσότητα μηνυμάτων η οποία δύναται να παρεμβαίνει στη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ή στην χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από έτερους επισκέπτες.

Η IGS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της σε οιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμία περαιτέρω γνωστοποίηση να ενισχύει, να τροποποιεί, να μεταβάλει, να αναστέλλει ή να διακόπτει οριστικά ολόκληρο τον ή οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου, καθώς και να περιορίζει ή να απαγορεύει την πρόσβαση σε αυτόν.

Οι πληροφορίες που αποκτούμε μέσω της ιστοσελίδας, θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιούνται, παρά μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ή σύμφωνα με τις οδηγίες σας

Διά του παρόντος συμφωνείτε να αποζημιώσετε την IGS για οποιαδήποτε έξοδα, αξιώσεις, απώλειες ή ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) τα οποία μπορεί να υποστεί η IGS ή που μπορεί να επιδικαστούν κατά της IGS, ως αποτέλεσμα της κακής χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς ή της παραβίασης των παρόντων όρων από εσάς.

Παρ’όλο που ο παρών δικτυακός τόπος δύναται να παρέχει συνδέσμους (links) προς έτερους δικτυακούς τόπους, η IGS δεν ασκεί κανέναν έλεγχο επί των εν λόγω ιστοτόπων. Η IGS δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τον βαθμό ορθότητας ή άλλως οιουδήποτε περιεχομένου ή σχετικά με την ασφάλεια οιασδήποτε δραστηριότητας που διενεργείται στους εν λόγω έτερους ιστοτόπους. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση και περαιτέρω η χρήση των εν λόγω ιστοτόπων πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους, η IGS δύναται να διακόψει την πρόσβασή σας στον δικτυακό τόπο και να αρνηθεί να σας παράσχει οιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε αυτόν.

Η πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο σας παρέχεται χωρίς χρέωση, χωρίς κανενός είδους εγγύηση, εκτός εάν αναφέρεται τούτο ρητά, και η IGS δεν φέρει οιαδήποτε ενδοσυμβατική, αδικοπρακτική ή άλλου είδους ευθύνη απέναντί σας που απορρέει από αυτό σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιούνται από πλευράς της IGS από καιρού εις καιρόν. Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου από την πλευρά σας μετά της πραγματοποίησης των εν λόγω αλλαγών συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από πλευράς σας των εν λόγω αλλαγών.

Οι σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχονται για την πληροφόρηση μόνο των μόνιμων κατοίκων της Ελλάδας. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο διατίθενται μόνο σε μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα για σκοπούς φορολογίας και δεν διατίθενται στους κατοίκους οποιωνδήποτε άλλων χωρών.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά..

Οιαδήποτε ερωτήματα και αιτήσεις για πληροφορίες που έχετε σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή σε σχέση με την IGS θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω αυτής της φόρμας ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Στέφανος Κ. Γεωργιάδης

IGS insurance Specialist

Αριθμός Αδείας Πιστοποιημένου

Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 101275

Υψηλάντου 150 – 154 , 18535  T: +30 210 9858882 – 4, F: +30 210 9858885,

S: www.igs.gr

GPRD – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

H IGS σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας εγγυάται ότι καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπετε, δεδομένου ότι κάθε φορά που καταχωρείτε ένα στοιχείο σας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία του. Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι διαρκής στόχος μας: χρησιμοποιούμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να σας προσφέρουμε ασφάλεια κατά την συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας μας, όπως περιγράφεται στο παρόν, είναι ενιαία και εφαρμόζεται συμπληρωματικά ως προς τους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή/και άλλων τυχόν συμβατικών όρων της IGS και του φορέα των προσωπικών δεδομένων. Η IGS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πάντα όμως με γνώμονα την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.

H IGS είναι η ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστοτόπου και των αρχείων που δημιουργούνται από τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οικειοθελώς οι χρήστες του. Οι χρήστες εξουσιοδοτούν νομίμως τη IGS να επεξεργάζεται αυτόματα τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία έχουν υποβάλλει οικειοθελώς μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και της αποστολής μηνυμάτων e-mail, για τους εξής σκοπούς:

την εν γένει εμπορική επικοινωνία και διαφημιστική προβολή της IGS, ήτοι την παροχή η αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από την IGS στον τομέα των ασφαλιστικών και χρηματοικονομικών υπηρεσιών, της διαχείρισης κινδύνων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών ή από συνδεδεμένες εταιρείες την επεξεργασία, παρακολούθηση και διαχείριση οποιασδήποτε αίτησης σύμβασης και/ή μεταγενέστερης σύμβασης, καθώς και οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες που αποστέλλεται στην IGS τη διενέργεια στατιστικών ερευνών την πρόληψη απάτης στην επιλογή κινδύνων και τη διαχείριση απαιτήσεων για αποζημίωση την αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων Ομοίως, οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα δεδομένα τους ενδέχεται να προωθούνται – αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς – στις ασφαλιστικές εταιρίες ή σε άλλους φορείς,  με τους οποίους η IGS έχει ή ενδεχομένως θα συνάψει συνεργασία, πάντοτε τηρώντας την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και οι χρήστες δια του παρόντος παραιτούνται από το δικαίωμά τους να ενημερώνονται κάθε φορά που τα ανωτέρω δεδομένα προωθούνται στα προαναφερθέντα μέρη για πρώτη φορά.

Ο κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Επίσης, κάθε χρήστης δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στο Ν. 2472/1997.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) καλύπτει τις πρακτικές πληροφοριών του παρόντος δικτυακού τόπου (ιστοτόπου). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (data controller) είναι η εταιρεία

Στέφανος Κ. Γεωργιάδης

IGS insurance Specialist

Αριθμός Αδείας Πιστοποιημένου

Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 101275

Υψηλάντου 150 – 154 , 18535  T: +30 210 9858882 – 4, F: +30 210 9858885,

S: www.igs.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ (για ιστοσελίδες ή φυλλάδια)

Η διαδικασία διαχείρισης Αιτιάσεων έχει ως σκοπό την καταγραφή και την καλόπιστη διερεύνησή τους καθώς και την προσπάθεια επίλυσής τους, όπου αυτό είναι δυνατό, στα πλαίσια της καλής πίστης.

Υποβολή

Η υποβολή αιτιάσεων γίνεται εγγράφως με αποστολή στη διεύθυνση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 150-154 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535, μέσω φαξ στο 2109858885 , μέσω email igs@igs.gr .

Έννοια αιτιάσεων

Ως «Αιτίαση» νοείται η έγγραφη εκδήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του και το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με οιονδήποτε τρόπο (συμβαλλόμενος/λήπτης της ασφάλισης, ασφαλιζόμενος, δικαιούχος ασφαλίσματος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών). Σημειώνεται ότι στην έννοια των αιτιάσεων δεν περιλαμβάνονται οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης καθώς και τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Διαδικασία

Με την υποβολή, η αιτίαση θα καταγραφεί και θα δημιουργηθεί σχετικός φάκελος. Στη συνέχεια, το αργότερο μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής, ο αιτιώμενος θα λάβει έγγραφη απάντηση. Σε περίπτωση που δεν λάβει την απάντησή μας/μου στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αιτιολογηθεί ειδικά και εγγράφως η καθυστέρηση. Παράλληλα, θα ενημερωθεί για το χρόνο που υπολογίζουμε/ζω ότι θα ολοκληρωθεί η διερεύνηση της αιτίασης, καθώς ο χρόνος αποστολής της απάντησης. Η διαχείριση της αιτίασης γίνεται σύμφωνα με την Πράξη της ΤτΕ της 89/5.4.2016 και την Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 122/15.12.2014. Μπορείτε να την αναζητήσετε στην ενότητα «Προστασία Καταναλωτή» της «Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» στην ιστοσελίδα: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/consumerprotection.aspx Αρχές στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε Παράλληλα με την υποβολή της αιτίασης ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση, μπορεί- τε ενδεικτικά να απευθυνθείτε στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» για να επιλύσετε το πρόβλημά σας εξωδικαστικά. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία για να υποβάλετε αναφορά είναι τρεις (3) μήνες από τη στιγμή που, κατά την άποψή σας, δημιουργήθηκε η καταναλωτική διαφορά. H υποβολή της αναφοράς σας αυτής, δε διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο για τη χρήση ένδικων βοηθημάτων από την πλευρά σας (αναλυτικά, πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr )

Παραγραφή αξιώσεων ενώπιον της Δικαιοσύνης

Οποιαδήποτε αξίωση κατά ασφαλιστικού διαμεσολαβητή παραγράφεται κανονικά, αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση. Η υποβολή αιτίασης από μέρους σας, δε διακόπτει την παραπάνω παραγραφή.