Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

Όλα τα προγράμματα Αστικής ευθύνης για τον χώρο λειτουργίας των τουριστικών μονάδων και καταλυμάτων έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία στην επιχείρηση και στο προσωπικό από ενδεχόμενες ζημιές.

Παρέχουν μεγάλη ευελιξία επιλογών στα όρια ασφάλισης, ξεκάθαρους όρους και πλούσιες καλύψεις, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και να δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον.

Μοναδικά πλεονεκτήματα:

 •  Ολοκληρωμένη κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και του προσωπικού
 •  Δυνατότητα επιλογής του ορίου ασφάλισης ανάλογα με τις ανάγκες του
 •  Ασφάλιστρα που προσαρμόζονται στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης

Τουριστικές μονάδες που ασφαλίζονται σύμφωνα με την ομάδα χρήσης που ανήκουν:

  •  Ομάδα α: Ενοικιαζόμενα δωμάτια
  •  Ομάδα β: Ξενοδοχεία
  •  Ομάδα γ: Κατοικίες Βραχυχρόνιας μίσθωσης

Τα προγράμματα ορίων κάλυψης:

Περιγραφή καλύψεων

Α.   Γενική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι πελατών ή επισκεπτών για ατυχήματα (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες) που θα συμβούν μέσα στο χώρο άσκησης του επαγγέλματος ή της επιχείρησής του, (όπως αυτός περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο) και θα προέρχονται από αυτόν, εφόσον ευθύνεται ο Ασφαλισμένος ή τα πρόσωπα που έχει στην υπηρεσία του.

Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση αξιώσεων των τρίτων και αφορούν αποκλειστικά τον παραπάνω καλυπτόμενο κίνδυνο.

Β.   Επεκτάσεις Γενικής αστικής ευθύνης – Καλύψεις

Επίσης, καλύπτεται και η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που απορρέουν από:

 • Πυρκαγιά, έκρηξη ή βραχυκύκλωμα … καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από ατυχήματα που προκύπτουν από πυρκαγιά, έκρηξη ή βραχυκύκλωμα, που θα συμβούν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.Το ανώτατο όριο, ειδικά σε περίπτωση ζημιών σε γειτονικά κτίρια (όπου προσφέρεται), διαφέρει από το ανώτατο όριο αποζημίωσης της παρούσας κάλυψης και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Διαρροή σωληνώσεων… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για υλικές ζημιές τρίτων από διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης της επιχείρησής του, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. Διευκρινίζεται ότι, δεν περιλαμβάνονται ζημιές από φυσιολογική φθορά, κακοτεχνίες και φυσικά φαινόμενα.
 • Ζημιές τρίτων απο περιβαλλοντική ζημιά… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που προκύπτουν από ευθύνη λήψης μέτρων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει καταλογισθεί σε αυτόν και είναι αποτέλεσμα αιφνίδιας, απρόβλεπτης, τυχαίας, ακούσιας και μη αναμενόμενης ατυχηματικής περιβαλλοντικής ζημιάς, από πράξεις ή παραλείψεις με ελαφρά αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.
 • Εργασίες συντήρησης ή/και ανακαίνισης… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από ατυχήματα που προκύπτουν από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή/και ανακαίνισης των ασφαλισμένων – υφιστάμενων οικοδομικών εγκαταστάσεών του και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. Σημειώνεται ότι, η αξία των εργασιών ανακαίνισης, προκειμένου να ισχύει η παρούσα κάλυψη, δε θα ξεπερνά το όριο €30.000.
 • Φωτεινών επιγραφών… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από ατυχήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία και συντήρηση των φωτεινών επιγραφών/διαφημιστικών πινακίδων, που είναι τοποθετημένες στην πρόσοψη των κτιρίων ευθύνης του και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. Εξαιρούνται από την κάλυψη οι ζημιές στις ίδιες τις πινακίδες.
 • Τροφική δηλητηρίαση… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (σωματικές βλάβες/απώλεια ζωής) από τροφική δηλητηρίαση που προκύπτει από κατανάλωση ποτών ή/και φαγητών, που διαθέτει η επιχείρησή του, εντός των χώρων αυτής ή στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παθόντες να είναι τουλάχιστον τρία (3) άτομα κατά περίπτωση.
 • Κλοπή και η απώλεια προσωπικών αντικείμενων… Καλύπτεται η κλοπή και η απώλεια προσωπικών αντικείμενων των πελατών που έχουν δοθεί για φύλαξη, εντός της επιχείρησης του Ασφαλισμένου, μετά από διάρρηξη, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Κλοπή – διάρρηξη – ή αναρρίχηση του δωμάτιου… (αφορά μόνο ξενοδοχεια) Καλύπτεται: η κλοπή και η απώλεια προσωπικών αντικείμενων των πελατών, στην ξενοδοχειακή επιχείρηση του Ασφαλισμένου, μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση στα δωμάτιά τους,
 • Κλοπή αυτοκινήτων (αφορά μόνο ξενοδόχεια) … Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για την ολική απώλεια αυτοκινήτου τρίτου, που έχει κλαπεί, κατά το χρονικό διάστημα που αυτό βρίσκεται στον χώρο στάθμευσης της επιχείρησής του και η κλοπή οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.
 • Ζημιές σε αυτοκίνητα πελάτων (αφορά μόνο ξενοδοχεία)… Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου για υλικές ζημιές στο ίδιο το όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση ή ανατροπή σε χώρο στάθμευσης, εντός της επιχείρησης, όταν το όχημα οδηγείται από το προσωπικό του Ασφαλισμένου, το οποίο διαθέτει άδεια οδήγησης, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Χρήση/λειτουργία των ανελκυστήρων… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από ατυχήματα που προκύπτουν από τη χρήση/λειτουργία των ανελκυστήρων για τη μεταφορά προσώπων ή αντικειμένων στον χώρο των εγκαταστάσεών του και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.
 • Φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από ατυχήματα που προκύπτουν από εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης επιχείρησης και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. Στην κάλυψη αυτή δεν περιλαμβάνονται ζημιές στα φορτηγά αυτοκίνητα και στα εμπορεύματα, από και κατά την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων.

 

Θέλω περσότερες πληροφορίες και προσφορά 

Translate »