Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

Όλα τα προγράμματα Αστικής ευθύνης για τον χώρο λειτουργίας των τουριστικών μονάδων και καταλυμάτων έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία στην επιχείρηση και στο προσωπικό από ενδεχόμενες ζημιές.

Παρέχουν μεγάλη ευελιξία επιλογών στα όρια ασφάλισης, ξεκάθαρους όρους και πλούσιες καλύψεις, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και να δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον.

Μοναδικά πλεονεκτήματα:

 •  Ολοκληρωμένη κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και του προσωπικού
 •  Δυνατότητα επιλογής του ορίου ασφάλισης ανάλογα με τις ανάγκες του
 •  Ασφάλιστρα που προσαρμόζονται στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης

Τουριστικές μονάδες που ασφαλίζονται σύμφωνα με την ομάδα χρήσης που ανήκουν:

  •  Ομάδα α: Ενοικιαζόμενα δωμάτια
  •  Ομάδα β: Ξενοδοχεία
  •  Ομάδα γ: Κατοικίες Βραχυχρόνιας μίσθωσης

Τα προγράμματα ορίων κάλυψης:

Περιγραφή καλύψεων

Α.   Γενική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι πελατών ή επισκεπτών για ατυχήματα (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες) που θα συμβούν μέσα στο χώρο άσκησης του επαγγέλματος ή της επιχείρησής του, (όπως αυτός περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο) και θα προέρχονται από αυτόν, εφόσον ευθύνεται ο Ασφαλισμένος ή τα πρόσωπα που έχει στην υπηρεσία του.

Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση αξιώσεων των τρίτων και αφορούν αποκλειστικά τον παραπάνω καλυπτόμενο κίνδυνο.

Β.   Επεκτάσεις Γενικής αστικής ευθύνης – Καλύψεις

Επίσης, καλύπτεται και η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που απορρέουν από:

 • Πυρκαγιά, έκρηξη ή βραχυκύκλωμα … καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από ατυχήματα που προκύπτουν από πυρκαγιά, έκρηξη ή βραχυκύκλωμα, που θα συμβούν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.Το ανώτατο όριο, ειδικά σε περίπτωση ζημιών σε γειτονικά κτίρια (όπου προσφέρεται), διαφέρει από το ανώτατο όριο αποζημίωσης της παρούσας κάλυψης και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Διαρροή σωληνώσεων… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για υλικές ζημιές τρίτων από διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης της επιχείρησής του, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. Διευκρινίζεται ότι, δεν περιλαμβάνονται ζημιές από φυσιολογική φθορά, κακοτεχνίες και φυσικά φαινόμενα.
 • Ζημιές τρίτων απο περιβαλλοντική ζημιά… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που προκύπτουν από ευθύνη λήψης μέτρων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει καταλογισθεί σε αυτόν και είναι αποτέλεσμα αιφνίδιας, απρόβλεπτης, τυχαίας, ακούσιας και μη αναμενόμενης ατυχηματικής περιβαλλοντικής ζημιάς, από πράξεις ή παραλείψεις με ελαφρά αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.

Περιβαλλοντική ζημιά σημαίνει τη μετρήσιμη δυσμενή μεταβολή φυσικού πόρου ή τη μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο που μπορεί να επέλθει από αιφνίδιο κι ατυχηματικό γεγονός άμεσα και εφόσον η ζημιά αυτή αφορά:

  1. Ζημιά των υδάτων, δηλαδή οποιαδήποτε ζημιά επηρεάζει δυσμενώς, την οικολογική, χημική ή/και ποσοτική κατάσταση, ή/και το οικολογικό δυναμικό των υδάτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Ζημιά του εδάφους, δηλαδή οποιαδήποτε ρύπανση του εδάφους, η οποία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δυσμενών συνεπειών για την οικολογική ισορροπία, ως αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής εντός του εδάφους, επί του εδάφους ή στο υπέδαφος ουσιών, παρασκευασμάτων, οργανισμών ή μικροοργανισμών.
  3. Ζημιά προστατευμένων ειδών και φυσικών οικότοπων, δηλαδή οποιαδήποτε ζημιά έχει σημαντικά δυσμενείς συνέπειες για την επίτευξη ή τη συντήρηση της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης αυτών των οικότοπων ή ειδών.

Στην έννοια της περιβαλλοντικής ζημιάς δεν εμπίπτουν οι δυσμενείς συνέπειες σε ύδατα, έδαφος, προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικότοπους, οι οποίες είχαν προσδιορισθεί εκ των προτέρων και οι οποίες προήλθαν από πράξη του Ασφαλισμένου, ο οποίος είχε εξουσιοδοτηθεί ρητώς από τις αρμόδιες αρχές.

Η κάλυψη ενεργοποιείται με την προϋπόθεση ότι:

  1. Εις βάρος του Ασφαλισμένου έχει εκδοθεί πράξη καταλογισμού λήψης μέτρων πρόληψης ή/και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009.
  2. Η ζημιά του περιβάλλοντος, θα πρέπει να έχει επέλθει κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή από την αναδρομική ημερομηνία ισχύος αυτού (έναρξη ισχύος πρωτασφαλιστηρίου) και να αναγγελθεί εντός της περιόδου ισχύος αυτού.

Διευκρινίζεται ότι, η κάλυψη αυτή δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες, τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν:

  • για την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, έστω και υπό τη μορφή υλικών ζημιών τρίτων
  • από εργασίες διαχείρισης, συλλογής – μεταφοράς, μόνιμης ή/και προσωρινής αποθήκευσης οποιασδήποτε μορφής αποβλήτων
 • Εργασίες συντήρησης ή/και ανακαίνισης… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από ατυχήματα που προκύπτουν από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή/και ανακαίνισης των ασφαλισμένων – υφιστάμενων οικοδομικών εγκαταστάσεών του και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. Σημειώνεται ότι, η αξία των εργασιών ανακαίνισης, προκειμένου να ισχύει η παρούσα κάλυψη, δε θα ξεπερνά το όριο €30.000.
 • Φωτεινών επιγραφών… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από ατυχήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία και συντήρηση των φωτεινών επιγραφών/διαφημιστικών πινακίδων, που είναι τοποθετημένες στην πρόσοψη των κτιρίων ευθύνης του και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. Εξαιρούνται από την κάλυψη οι ζημιές στις ίδιες τις πινακίδες.
 • Τροφική δηλητηρίαση… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (σωματικές βλάβες/απώλεια ζωής) από τροφική δηλητηρίαση που προκύπτει από κατανάλωση ποτών ή/και φαγητών, που διαθέτει η επιχείρησή του, εντός των χώρων αυτής ή στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παθόντες να είναι τουλάχιστον τρία (3) άτομα κατά περίπτωση.
 • Κλοπή και η απώλεια προσωπικών αντικείμενων… Καλύπτεται η κλοπή και η απώλεια προσωπικών αντικείμενων των πελατών που έχουν δοθεί για φύλαξη, εντός της επιχείρησης του Ασφαλισμένου, μετά από διάρρηξη, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Κλοπή – διάρρηξη – ή αναρρίχηση του δωμάτιου… (αφορά μόνο ξενοδοχεια) Καλύπτεται: η κλοπή και η απώλεια προσωπικών αντικείμενων των πελατών, στην ξενοδοχειακή επιχείρηση του Ασφαλισμένου, μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση στα δωμάτιά τους, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η κλοπή και απώλεια χρημάτων των πελατών που φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου τους, στην ξενοδοχειακή επιχείρηση του Ασφαλισμένου, μετά από διάρρηξη, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ειδικά για την περίπτωση αυτή η κάλυψη παρέχεται ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί.Σημειώνεται ότι το όριο κάλυψης ισχύει μία μόνο φορά για:
  • όλα τα μέλη της οικογένειας που θεωρούνται ως ένας πελάτης, ανεξάρτητα αν μένουν σε ένα ή περισσότερα δωμάτια.
  • όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο.
  • κλοπή μόνο μέχρι και τριών (3) δωματίων, κατά τη διάρκεια κάθε μέρας.
 • Κλοπή αυτοκινήτων (αφορά μόνο ξενοδόχεια) … Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για την ολική απώλεια αυτοκινήτου τρίτου, που έχει κλαπεί, κατά το χρονικό διάστημα που αυτό βρίσκεται στον χώρο στάθμευσης της επιχείρησής του και η κλοπή οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.Η κάλυψη παρέχεται με την προϋπόθεση ότι:
  • η απώλεια δηλώθηκε αμέσως στην Αστυνομική Αρχή.
  • έχει υποβληθεί μήνυση
  • έχει προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμη και το αυτοκίνητο δε βρέθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από την κλοπή
  • ο μηνυτής δε δικαιούται να αποσύρει τη μήνυση ούτε μετά την καταβολή του ασφαλίσματος.
   • Διευκρινίζεται ότι, αν το αυτοκίνητο δε βρεθεί εντός τριάντα (30) ημερών, η Εταιρία θα καταβάλει στην ασφαλισμένη επιχείρηση την πραγματική αξία που είχε τη μέρα που έγινε η κλοπή
   • Δεν καλύπτονται:
    • η ολική κλοπή των δίκυκλων
    • οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προξενήσει το όχημα, κατά τη διάρκεια της οδήγησής του από άτομο που το έχει κλέψει
    • ζημιές στο ίδιο το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κλοπής ή της απόπειρας κλοπής του.
 • Ζημιές σε αυτοκίνητα πελάτων (αφορά μόνο ξενοδοχεία)… Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου για υλικές ζημιές στο ίδιο το όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση ή ανατροπή σε χώρο στάθμευσης, εντός της επιχείρησης, όταν το όχημα οδηγείται από το προσωπικό του Ασφαλισμένου, το οποίο διαθέτει άδεια οδήγησης, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Χρήση/λειτουργία των ανελκυστήρων… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από ατυχήματα που προκύπτουν από τη χρήση/λειτουργία των ανελκυστήρων για τη μεταφορά προσώπων ή αντικειμένων στον χώρο των εγκαταστάσεών του και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.
 • Φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων… Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές τρίτων (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) από ατυχήματα που προκύπτουν από εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης επιχείρησης και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του ίδιου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.Στην κάλυψη αυτή δεν περιλαμβάνονται ζημιές στα φορτηγά αυτοκίνητα και στα εμπορεύματα, από και κατά την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων.