Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά και καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις – δηλαδή εκείνες που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών -των επιχειρήσεων ώστε να διασφαλίζονται οι ταμειακές ροές τους.

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε, προσδιορίζουμε τη χρηματοοικονομική ευρωστία των πελατών σας και σας ενημερώνουμε, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε τις εμπορικές συναλλαγές με σιγουριά. Σε περίπτωση πτώχευσης ή καθυστέρησης πληρωμής των πελατών σας, θα αποζημιωθείτε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρείχατε.

  • Έλεγχος ευρωστίας του πελάτη: Αναλύουμε την πιστοληπτική ικανότητα και την οικονομική σταθερότητα των πελατών σας.
  • Υπολογισμός πιστωτικού ορίου: Για κάθε πελάτη υπολογίζεται ένα όριο, το οποίο αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό αποζημίωσής σας, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τον πελάτη.
  • Κανονική διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών: Πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές με τους υφιστάμενους πελάτες σας όπως εσείς επιθυμείτε και ο κίνδυνος καλύπτεται έως το καθορισμένο όριο.
  • Ενημερώσεις για τα πιστωτικά όρια: Σας ενημερώνουμε για τυχόν προσαρμογές στα πιστωτικά όρια, καθώς ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν, σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών.
  • Ανάπτυξη εργασιών: Εσείς υποβάλετε αιτήματα για πιστωτικά όρια που αφορούν τους υποψήφιους νέους πελάτες σας. Εμείς επιβεβαιώνουμε ότι συμφωνούμε ή παρέχουμε εξηγήσεις, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας.
  • Υποβολή ζημίας: Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από έναν πελάτη, μας παρέχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες.  Εμείς προβαίνουμε σε διερεύνηση και σας αποζημιώνουμε για το ασφαλισμένο ποσό, εφόσον πληρούνται οι όροι της σύμβασης ασφάλισης.

Μεγιστοποιείστε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου μέσω των online εργαλείων μας

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για μια μελέτη των αναγκών της επιχειρήσης σας με κατάθεση πλήρης αναλυτικής προσφοράς και δωρεάν αξιολόγηση δέκα πελατών σας.

2109858882

Translate »