Ασφάλιση Φαρμακείου

Ασφάλιση Φαρμακείων PHARMAKON

Το πρόγραμμα PHARMAKON είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να απειλούν ένα φαρμακείο.

Όλες οι προσφερόμενες καλύψεις αποτελούν ένα ενιαίο συμβόλαιο με απλές και κατανοητές έννοιες.
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε τρία σχέδια κάλυψης και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
1. Ασφάλιση Περιουσίας
2. Ασφάλιση Γενικής Αστικής & Επαγγελματικής Ευθύνης
3. Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

 

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός
Ευρεία Έκρηξη
Βραχυκύκλωμα σε Α΄ Κίνδυνο, μέχρι 3.000
Πυρκαγιά από Δάσος
Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
Κακόβουλες Βλάβες
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα
Διάρρηξη Σωληνώσεων
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
Κλοπή μετά από Διάρρηξη
Ζημίες στο Κτίριο από Κλοπή, μέχρι 3.000
Πρόσκρουση Οχημάτων
Πτώση Αεροσκαφών
Θραύση Κρυστάλλων, μέχρι 2.000
Έξοδα Κατασβέσεως, μέχρι 5.000
Αποκομιδή Ερειπίων 5% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με ανώτατο όριο 10.000
Ληστεία Ταμείου (Hold Up), μέχρι 1.500
Κάλυψη Εξόδων Αδειών & Μελετών, μέχρι 1.500

 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων
Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Καλυπτόμενους Κινδύνους μέχρι 3% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου Περιουσίας, με ανώτατο όριο 15.000
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Καλύπτει την εσφαλμένη παρασκευή φαρμάκων ή λανθασμένη πώληση φαρμάκων από τον φαρμακοποιό ή τους βοηθούς έναντι τρίτων
Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο κατά άτομο 50.000
Σωματικές Βλάβες ανά περιστατικό (Ομαδικό) 80.000
Υλικές Ζημίες ανά περιστατικό 25.000
Συνολική Ευθύνη Εταιρίας για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 100.000

 

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Απώλεια Κερδών
Σε περίπτωση διακοπής εργασιών έως 3 μήνες,
ημερήσια αποζημίωση 100

 

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000€ Κεφάλαιο

Κτίριο Φαρμακείου 1,20€
Περιεχόμενο Φαρμακείου 5,50€

 

Θέλω προσφορά 

 

Translate »